Çiğ süt desteklemesi için uygulama esasları belirlendi

0
724

Çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere 2023 ve 2024 yıllarında; üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine kendisi, üretici/yetiştirici örgütü veya bunların ortaklıkları vasıtasıyla satan yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılacak.

Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2023/8), 28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

2023 ve 2024 yıllarında çiğ süt üretimi desteklenecek

Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla çıkartılan Tebliğ, 9/1/2023 tarihli ve 6655 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Ziraat Bankası aracılığı ile ödenecek.

 

Çiğ süt desteklemesi

Çiğ süt desteklemesi; üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu karşılığında kendisi, üretici/yetiştirici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici/yetiştirici örgütüne üye/ortak olan yetiştiricilere ödenecek.

Hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; manda, koyun, keçi ve niteliğine ve pazarlama şekline göre inek sütü ve Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre, Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınacak.

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve BSKS’ye kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine, sözleşme, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Üye yetiştiricilerden kesinti

Kendi kuruluş kanununa göre merkez birliğini kurmuş olan, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birlikleri ve/veya kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ve bağlı kooperatiflerinin ortaklarının hak ettikleri desteklerden Tebliğde belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında veri girişi yapanlara sistem üzerinden kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenecek.

Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, çiğ inek sütü analiz desteği, çiğ süt destekleme ödemesi çerçevesinde tabloda belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında veri girişi yapan üretici/yetiştirici örgütüne sistem üzerinden kesiti yapıldıktan sonra kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenecek.

Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden; Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler ile Kamu kurum ve kuruluşları yararlandırılmayacak.

Haksız yere ödemeye sebep olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucunda düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınacak.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

27/6/2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22) yürürlükten kaldıran Tebliğ, 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: www.gidahatti.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz